اندیکاتورهای روغنکاری چربی روغن برای تجهیزات روغن کاری

نشانگر روغنکاری چربی روغن برای بررسی میزان جریان یا فشار در تجهیزات / سیستم روغن کاری استفاده می شود. چندین شاخص سری برای تجهیز سیستم روانکاری مطابق با نیازهای مختلف وجود دارد ، به عنوان دستگاه های کنترل یا مانیتور نصب شده در خط لوله سیستم های روغن کاری.